BIURO RACHUNKOWE
KANCELARIA AUDYTORSKA PER-SALDO
Oferta

Kancelarii Audytorskie PER-SALDO  Grażyna Głowacka oferuje usługi w zakresie:

 •   badania sprawozdań finansowych,
 •   sporządzania sprawozdań finansowych ( bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów środków  pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale),
 •   usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 •   usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnot,
 •   prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej,
 •   usługowego prowadzenia spraw pracowniczych i rozliczeń ZUS,
 •   sporządzanie list płac, prowadzenia ewidencji i wypłat wynagrodzeń.
 •   sporządzania sprawozdawczości GUS i PFRON,
 •   prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 •   konsultacji w zakresie prowadzenia ksiąg i rozliczeń podatkowych,
 •   tworzenia oraz dostosowania zakładowych planów kont,
 •   opracowania polityki rachunkowości,


w zakresie audytu podatkowego możemy również proponować:

 •   bieżący nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem.